Przetarg drugi: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2

Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej www.sucha-beskidzka.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza drugi przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2”


Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7, 71320000-7, 45321000-3, 45442110-1, 45442100-8, 45450000-6, 45443000-4.


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania obejmuje w szczególności: ocieplenie przegród (ścian zewnętrznych, ścian przylegających do gruntu, stropu) budynku oraz realizację następujących robót towarzyszących: wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę zadaszenia nad wejściem głównym, wymianę okien drewnianych na okna PCV, wymianą rynien i rur spustowych, wykonanie drenażu, wymianę instalacji odgromowej.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a) w zakresie prac projektowych:
- uzyskania wszelkich materiałów i danych wyjściowych (map syt.-wys., oświadczeń, zaświadczeń, warunków technicznych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów itp.),
- opracowania projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań; uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań warunkuje dalszą realizację zamówienia tj. złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę,
- opracowania i pozyskania wszelkich dodatkowych opracowań, projektów, map, szkiców, warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia; przez pojęcie „konieczność wykonania dodatkowych opracowań” należy rozumieć związany z realizacją zamówienia obowiązek sporządzenia opracowań innych niż ww. projekt budowlany wynikający z właściwych przepisów prawa. Opracowaniami dodatkowymi są w szczególności: projekt wykonawczy, projekt tymczasowej organizacji ruchu, projekt montażu rusztowania),
- uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów,
- uzyskania w imieniu i na rzecz Zmawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wykonania innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia,
- przekazania Zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego, zatwierdzonego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających z projektu budowlanego opracowanego w ramach niniejszego zamówienia,
b) w zakresie robót budowlanych:
- wykonania wszystkich robót terminowo, z należytą staranności, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami bhp oraz przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- zapewnienia kierownictwa budowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,
- dokonania wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów,
- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej tj. zbioru opracowań i dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z zapisami PFU zakres zamówienia obejmuje opracowanie audytów energetycznych – należy je sporządzić po wykonaniu robót budowlanych.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

Zamówienie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż do 160 dni od daty zawarcia umowy, przy czym prace projektowe, w zakresie opracowania projektu budowlanego i złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, należy wykonać do dnia 30.01.2015 r.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 07.11.2014 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.11.2014 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (opłata: 50 zł) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 31. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej jedno zadanie (zamówienie), które obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub termomodernizacji budynku, o wartości nie mniejszej niż 280 000,00 zł (wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania – w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów, określonych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w SIWZ oraz w niniejszym ogłoszeniu, wykonawcy, oprócz oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, są zobowiązani do przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia – za wystarczające zostanie uznane ujęcie w wykazie jednego zadania (zamówienia) spełniającego ww. wymagania.
Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenia albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zamawiający nie wymaga przedłożenia dowodów w odniesieniu do wszystkich robót ujętych w powyższym wykazie – wykonawca przedkłada tylko dowody dotyczące najważniejszych robót, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w powyższym wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, oprócz oryginału dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ), o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Rafał Adamek - tel. (0-33) 874-95-40 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia)
Grzegorz Myszura - tel. (0-33) 874-95-41 (w sprawach związanych z procedurą przetargową)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 23.10.2014 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej i ich znaczenie:
- cena brutto - 70%
- termin realizacji zamówienia – 30%

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - załacznik nr 5 do SIWZ

4. Formularze edytowalne

                                                                                                           Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                           Stanisław Lichosyt
 


Sucha Beskidzka 05.11.2014 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Treść zapytania i odpowiedź Zamawiającego podano poniżej.

Pytanie:
Czy postępowanie przetargowe obejmuje również modernizację kotłowni, instalacji C.O. oraz instalacji oświetleniowej w całym obiekcie?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienie nie obejmuje ww. robót.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

                                                                                                              Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                              Stanisław Lichosyt


Sucha Beskidzka 19.11.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że oferta złożona przez Wykonawcę – Zakład Instalacyjny C.O. Gaz Wod.-Kan. Usługi Budowlane Michał Świerkosz – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana jako najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Zakład Instalacyjny C.O. Gaz Wod.-Kan. Usługi Budowlane Michał Świerkosz. Zamawiający ustalił, że Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i nie podlega odrzuceniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty w oparciu o kryteria określone w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Wykonawcę – Zakład Instalacyjny C.O. Gaz Wod.-Kan. Usługi Budowlane Michał Świerkosz – przyznano maksymalna liczbę punktów (100). Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny: cena – 100 pkt., termin realizacji – 100 pkt.
W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz zapisów SIWZ.

                                                                                                      Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                    Stanisław Lichosyt