Przetarg: modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych

Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.pl

 

UWAGA: 11.08.2014 r. ZMIENIONO SIWZ I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU!!!

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-22-66, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych”

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7, 45310000-3 45316000-5 45311100-1, 45315700-5.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z modernizacją instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej. Zakres robót obejmuje w szczególności:
- mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych – 370 m,
- ułożenie przewodów kabelkowych w bruzdach – 370 m,
- demontaż opraw oświetleniowych (świetlówkowych i żarowych) – 791 szt.,
- montaż opraw oświetleniowych typu LED (wraz ze źródłem światła) – 690 kpl.,
- wykonanie robót towarzyszących,
- wykonanie wszelkich niezbędnych prób, sprawdzeń i pomiarów,
- wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami prawa.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących modernizację oświetlenia wewnętrznego w poszczególnych budynkach:
- część I – Zespół Szkół im. Jana Pawła II,
- część II – Szkoła Podstawowa Nr 2,
- część III – Miejskie Przedszkole Samorządowe.
Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą wykonanie całości zamówienia (trzy części) lub tylko wybranych (jednej lub dwóch) części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

Zamówienie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 28.11.2014 r.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat).
Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2014 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.2014 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (opłata: 50 zł) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 31.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów opisanych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, oprócz oryginału dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ), o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Rafał Adamek - tel. (0-33) 874-95-40 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia)
Grzegorz Myszura - tel. (0-33) 874-95-41 (w sprawach związanych z procedurą przetargową)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 30.07.2014 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej i ich znaczenie: cena brutto - 100%

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - TOM I

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - TOM II SIWZ

4. Dokumentacja projektowa - TOM III SIWZ

5. Formularze edytowalne (oferta, oświadczenia, kosztorysy ofertowe)

                                                                                                  Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                   Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 11.08.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

1. w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 5 SIWZ) we wszystkich częściach przedmiotu zamówienia zmieniono treść pkt. 2.3, który otrzymuje brzmienie:
2.3. Materiały użyte do realizacji zamówienia
Wszelkie materiały, a w szczególności oprawy oświetleniowe, użyte do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać parametry techniczne nie gorsze od wskazanych w SIWZ, moc elektryczna proponowanych opraw nie może być większa od wskazanej przez Zamawiającego. Należy spełnić warunki oświetlenia powierzchni o parametrach zgodnych z polskimi normami przy zachowaniu ilości punktów świetlnych wskazanych w dokumentacji projektowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody potwierdzające spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

 

2. w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 5 SIWZ) dotyczącej części I przedmiotu zamówienia w pkt. 2.5.3 dodano następujący tekst:
Zestawienie opraw LED z podziałem na pozycje kosztorysowe:
poz. 5 – łącznie 364 kpl. w tym: 176x”B”+ 26x”Bs” + 61x”G” + 29x”G3” + 13x”B1” + 15x”C” + 44x”G1”,
poz. 6 – oprawa „V” – 6 kpl.,
poz. 7 – łącznie 65 kpl. w tym: 8x”R” + 50x”T” + 7x”H”,
poz. 8 – oprawa „P” – 4 kpl.,
poz. 9 – oprawa „Y” – 12 kpl.

 

3. w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 5 SIWZ) dotyczącej części II przedmiotu zamówienia w pkt. 2.5.3 dodano następujący tekst:
Zestawienie opraw LED z podziałem na pozycje kosztorysowe:
poz. 8 – łącznie 105 kpl. w tym: 18x”A” + 66x”B” z zawiesiem elektrycznym oraz zwykłym + 9x”Bs” z zawiesiem elektrycznym oraz zwykłym + 2x”B1” z zawiesiem elektrycznym oraz zwykłym + 10x”V” z zawiesiem elektrycznym oraz zwykłym,
poz. 9 – oprawa „G” – 2 kpl.,
poz. 10 – łącznie 10 kpl. w tym: 3x”R” + 3x”T” + 4x”H”.

4. w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 5 SIWZ) dotyczącej części III przedmiotu zamówienia w pkt. 2.5.3 dodano następujący tekst:
Zestawienie opraw LED z podziałem na pozycje kosztorysowe:
poz. 4 – łącznie 116 kpl. w tym: montaż: 7x”A” + 13x”C” + 10x”G1” + 17x”A1” + 69x”B”,
poz. 5 – oprawa „V” – 2 kpl.,
poz. 6 – oprawa „H” – 4 kpl.

5. w dokumentacji projektowej (załącznik nr 6 do SIWZ) dotyczącej części I przedmiotu zamówienia (budynek Zespołu Szkół) wprowadzono następujące zmiany:
- rysunki 1E (rzut piwnic), 2E (rut parteru), 3E (rzut I piętra), 4E (rzut II piętra) otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem 1A do niniejszego ogłoszenia,
- pkt. 4.7, 4.10, 4.11, 4.12 opisu technicznego otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem 1B do niniejszego ogłoszenia.

6. w dokumentacji projektowej (załącznik nr 6 do SIWZ) dotyczącej części II przedmiotu zamówienia (budynek Szkoły Podstawowej Nr 2) wprowadzono następujące zmiany:
- rysunki 1E (rzut piwnic), 2E (rzut parteru), 3E (rzut I piętra), 4E (rzut II piętra) otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem 2A do niniejszego ogłoszenia,
- pkt. 4.7, 4.10, 4.11, 4.12 opisu technicznego otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem 2B do niniejszego ogłoszenia.

7. w dokumentacji projektowej (załącznik nr 6 do SIWZ) dotyczącej części III przedmiotu zamówienia (budynek Miejskiego Przedszkola Samorządowego) wprowadzono następujące zmiany:
- rysunki 1E (rzut piwnic), 3E (rzut piętra) otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem 3A do niniejszego ogłoszenia,
- dodano rysunek 2E (rut parteru) stanowiący załącznik 3B do niniejszego ogłoszenia,
- pkt. 4.7, 4.10, 4.11, 4.12 opisu technicznego otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem 3C do niniejszego ogłoszenia.

8. wydłuża się termin składania ofert do dnia 18.08.2014 r. godz. 13:00.

9. termin otwarcia ofert: 18.08.2014 r. o godz. 13:30.

Niniejsza zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający zwraca uwagę, że zadanie nie obejmuje modernizacji oświetlenia zewnętrznego, awaryjnego i ewakuacyjnego.


ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik 1A

2. Załącznik 1B

3. Załacznik 2A

4. Załącznik 2B

5. Załącznik 3A

6. Załącznik 3B

7. Załącznik 3C

                                                                                                                   Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                                   Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 11.08.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została zmieniona treść ogłoszenia o zamówieniu, w następującym zakresie:


1. termin składania ofert: 18.08.2014 r. godz. 13:00,

2. termin otwarcia ofert: 18.08.2014 r. o godz. 13:30.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 11.08.2014 r. zostało udostępnione na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP
 

                                                                                                                              Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                                                Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 23.09.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej  w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie wszystkich (I – III) części przedmiotu zamówienia, wybrana została oferta, złożona przez firmę:
 
 
IHOL Jan Kubisztal
ul. Piotrkowska 257A/58
90-456 Łódź
 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono łącznie 9 ofert częściowych. Z postępowania wykluczono dwóch wykonawców, odrzucono trzy oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej ofert.
 
Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert w poszczególnych częściach zamówienia

 

Nr oferty
Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy
Streszczenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu
i oceny ofert
Ocena punktowa złożonej oferty w poszczególnych częściach zamówienia
Kolejność ofert (częściowych) wg kryterium ceny
za realizację zamówienia
1
ALCHEMIK
Robert Brożek
33-331 Stróże 340
Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, oferta została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp
---
---
2
 
 
IHOL Jan Kubisztal
ul. Piotrkowska 257A/58
90-456 Łódź
 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
część I: 100,00
 
część II: 100,00
 
część III: 100,00
I w kolejności
 
I w kolejności
 
I w kolejności
3
Firma Handlowa AGAT
Józef Górka
Łęki 191
32-425 Trzemeśnia
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
część I: 64,19
 
część II: 67,26
 
część III: 46,47
II w kolejności
 
IV w kolejności
 
III w kolejności
4
ELTECHNIKA Piotr Wynimko
ul. Azaliowa 4
05-077 Warszawa
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
---
---
5
ZESTI FOS Sp. z o.o.
ul. Dębe 5G
05-140 Serock
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
część I: 53,53
 
część II: 67,48
 
część III: 47,97
IV w kolejności
 
III w kolejności
 
II w kolejności
6
Zakład Usług
Elektroenergetycznych
Bartłomiej Kwas
ul. Mazowiecka 49/23
30-019 Kraków
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
część I: 50,91
 
część II: 55,38
 
część III: 37,94
VI w kolejności
 
V w kolejności
 
VI w kolejności
7
Przedsiębiorstwo
CR-GAMA Sp. z o.o.
ul. Batorego 6
43-300 Bielsko-Biała
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
część I: 53,09
 
część II: 53,39
 
część III: 44,24
V w kolejności
 
VI w kolejności
 
IV w kolejności
8
ElektroM Rafał Malinka
Marcówka 2
34-210 Zembrzyce
 
Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp
---
---
9
ELEKTROTECHNIKA
Michał Krysiński
ul. Herdera 7/23
10-691 Olsztyn
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
część I: 61,06
 
część II: 73,67
 
część III: 42,52
III w kolejności
 
II w kolejności
 
V w kolejności
 
Uzasadnienie:
 
W trakcie analizy ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający ustalił, że wykonawcy spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu opisane w SIWZ  i w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wykazali brak podstaw do ich wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu ze względu na przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
W toku postępowania Zamawiający stwierdził i poprawił w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp następujące oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe:
a)    w ofercie nr 2 (IHOL Jan Kubisztal):
-     w formularzu oferty (str. 1) po słowach „…w zakresie części:” dodano brakujące numery części zamówienia tj. zwrot: „I, II, III”,
-     w poz. 12 kosztorysu ofertowego dot. części I zamówienia – błąd w obliczeniu wartości robót netto, zamiast 27 378,70 powinno być 27 378,50 (50,00 x 547,57), poprawka nie wpływa na zmianę ceny ofertowej, ponieważ Wykonawca przyjął do sumowania wartości robót kwotę 27 378,50 zł,
b)   w ofercie nr 3 (Firma Handlowa AGAT) – błąd w obliczeniu wartości netto w poz. 2 kosztorysu ofertowego dotyczącego części I – zamiast 1 140,00 powinno być 1 144,00 (130,00 x 8,80). W wyniku uwzględnienia konsekwencji rachunkowych ww. poprawki zmianie uległy następujące wartości dotyczące części I zamówienia:
-     łączna wartość robót netto – zamiast 232 862,00 powinno być 232 866,00,
-     wartość podatku VAT – zamiast 53 558,26 powinno być 53 559,18,
-     cena ofertowa brutto – zamiast 286 420,26 powinno być 286 425,18.
Powyższe zmiany zostały również uwzględnione w formularzu oferty (str. 1).
c)    w ofercie nr 5 (ZESTI FOS):
-     w formularzu oferty (str. 1) po słowach „…w zakresie części:” dodano brakujące numery części zamówienia tj. zwrot: „I, II, III”,
-     w formularzu oferty (str. 2) Wykonawca nie wpisał stawki podatku VAT, prawidłowo obliczył natomiast jego wartość. Stawka podatku VAT (23%) została podana  w kosztorysie ofertowym. Poprawienie ww. omyłki polega na wpisaniu liczby „23” w pozycji formularza ofertowego dotyczącej stawki podatku VAT,
d)   w ofercie nr 7 (CR-GAMA):
-     w formularzu oferty (str. 1) po słowach „…w zakresie części:” dodano brakujące numery części zamówienia tj. zwrot: „I, II, III”,
-     w kosztorysach ofertowych dotyczących wszystkich części zamówienia Wykonawca nie wpisał stawek podatku VAT, prawidłowo obliczył natomiast jego wartości. Stawki podatku VAT (23%) zostały podane w formularzu ofertowym. Poprawienie ww. omyłki polega na wpisaniu liczby „23” w pozycjach kosztorysów ofertowych dotyczących stawki podatku VAT.
e)    w ofercie nr 9 (ELEKTROTECHNIKA):
-     w formularzu oferty (str. 1) po słowach „…w zakresie części:” dodano brakujące numery części zamówienia tj. zwrot: „I, II, III”,
-     w kosztorysie ofertowym dotyczącym III części zamówienia Wykonawca nie wpisał stawki podatku VAT, prawidłowo obliczył natomiast jego wartości. Stawka podatku VAT (23%) została podana w formularzu ofertowym. Poprawienie ww. omyłki polega na wpisaniu liczby „23” w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącej stawki podatku VAT.
Oczywisty charakter ww. omyłek wynika z faktu, że ich identyfikacja przez Zamawiającego jest możliwa bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych ustaleń, a na sposób poprawienia zaistniałego uchybienia jednoznacznie wskazuje zarówno kontekst jak i całość oferty  (por. KIO/UZP 1555/10, KIO/UZP 1564/10, KIO/UZP 319/09, KIO/UZP 320/09, KIO/UZP 321/09). Dokonane poprawki nie prowadzą do zmiany treści złożonej oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o kryterium wskazane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że oferta firmy IHOL Jan Kubisztalzawiera najniższe ceny za realizację poszczególnych części przedmiotu zamówienia, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2  pkt 5 ustawy Pzp oraz zapisów SIWZ.

 

                                                                                         Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                          Stanisław Lichosyt