Przetarg: Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych (część II)

Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej www.sucha-beskidzka.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

 

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych (część II)”

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7, 45310000-3, 45316000-5, 45311100-1.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu robót związanych z modernizacją instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej. Zakres robót obejmuje w szczególności:
- mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych – 94 m,
- ułożenie przewodów kabelkowych w bruzdach – 94 m,
- demontaż opraw oświetleniowych (świetlówkowych i żarowych) – 178 szt.,
- montaż opraw oświetleniowych typu LED (wraz ze źródłem światła) – 182 kpl.,
- wykonanie robót towarzyszących,
- wykonanie wszelkich niezbędnych prób, sprawdzeń i pomiarów,
- wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami prawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
Zamówienie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 28.08.2015 r.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 03.07.2015 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.07.2015 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (opłata: 20 zł) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 31.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego.
 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów, określonych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w pkt. 6 SIWZ, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, oprócz oryginału dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ), o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).
Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Rafał Adamek - tel. (0-33) 874-95-40 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia)
Grzegorz Myszura - tel. (0-33) 874-95-41 (w sprawach związanych z procedurą przetargową)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 18.06.2015 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej i ich znaczenie:
- cena brutto - 90%
- gwarancja jakości i rękojmia za wady – 10%

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3. Formularze edytowalne

                                                                                                      Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                   Stanisław Lichosyt

 

 


 

Sucha Beskidzka 23.06.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych (część II)”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 21.06.2015 r. wpłynął wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Treść zapytania i odpowiedź Zamawiającego podano poniżej.


Pytanie:
Liczba opraw (oznaczonych symbolem R i T) w kosztorysie różni się od liczby opraw na planach. Proszę o informacje czy oznacza to że część pomieszczeń z oprawami R i T nie będzie modernizowana czy w kosztorysach jest błąd.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ ilości oraz zakres robót określają kosztorysy ofertowe (przedmiary robót). Nie wszystkie pomieszczenia są objęte przedmiotem zamówienia. Na stronach internetowych Zamawiającego zostanie zamieszczona dokumentacja projektowa zawierająca oznaczenie pomieszczeń, w których nie będą wymieniane oprawy oświetleniowe.


Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.
 

ZAŁĄCZNIK:

Dokumentacja projektowa z oznaczeniem pomieszczeń

                                                                                                          Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                         Stanisław Lichosyt

 

 


 

Sucha Beskidzka 14.07.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych (część II)”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta złożona przez:
 
 
Firmę Handlową AGAT
Józef Górka
Łęki 191
32-425 Trzemeśnia
 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert. Z postępowania nie wykluczonożadnegowykonawcy, nie odrzucono żadnejoferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena za realizację przedmiotu zamówienia (znaczenie: 0,9) oraz okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (znaczenie: 0,1). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej ofert.
 
Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert
Nr oferty
Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy
Streszczenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu
i oceny ofert
Ocena punktowa złożonej oferty
 w poszczególnych kryteriach oceny, łączna punktacja
Kolejność ofert wg kryteriów oceny
1
IHOL Jan Kubisztal
ul. Piotrkowska 257A/58
90-456 Łódź
Wykonawca spełnia warunki udziału                      w postępowaniu, oferta     nie podlega odrzuceniu
 
cena: 96,68
 
gwarancja: 66,67
 
łącznie: 93,68
 
II
w kolejności
2
enDraxa Sp. z o.o.
ul. Klonowa 22
40-168 Katowice
Wykonawca spełnia warunki udziału                      w postępowaniu, oferta     nie podlega odrzuceniu
 
cena: 78,53
 
gwarancja: 100,00
 
łącznie: 80,68
 
 IV
w kolejności
3
KR-ELEKTRO
Rafał Kruczek
ul. Beskidzka 474
43-376 Godziszka
Wykonawca spełnia warunki udziału                      w postępowaniu, oferta     nie podlega odrzuceniu
 
cena: 96,61
 
gwarancja: 33,33
 
łącznie: 90,28
 
III
w kolejności
4
Firma Handlowa AGAT
Józef Górka
Łęki 191
32-425 Trzemeśnia
Wykonawca spełnia warunki udziału                      w postępowaniu, oferta    nie podlega odrzuceniu
 
cena: 100,00
 
gwarancja: 100,00
 
łącznie: 100,00
 
I
w kolejności
5
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowo-Produkcyjne ELMIKS Kulak Bartosz
ul. Wiśniowa 43a
44-330 Jastrzębie Zdrój
Wykonawca spełnia warunki udziału                      w postępowaniu, oferta     nie podlega odrzuceniu
 
cena: 70,99
 
gwarancja: 33,33
 
łącznie: 67,22
 
V
w kolejności
 
 
Uzasadnienie:
 
W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszyscy wykonawcy spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wykazali brak podstaw do ich wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24  ust. 1 ustawy Pzp. Oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady) wskazane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Firmę Handlową AGAT Józef Górka przyznano największą ilość punktów.

W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz zapisów SIWZ.

 

                                                                                                                           Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                                           Stanisław Lichosyt