Przetarg: modernizacją wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. - Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum oraz Filia Szkoły Podstawowej Nr 2

Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej www.sucha-beskidzka.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-22-66, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum oraz Filia Szkoły Podstawowej Nr 2”

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7, 71320000-7, 45331100-7, 45330000-9, 45333000-0, 45450000-6.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum oraz Filia Szkoły Podstawowej Nr 2” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach ww. szkół.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a) w zakresie prac projektowych:
- uzyskania wszelkich materiałów i danych wyjściowych (map syt.-wys., oświadczeń, zaświadczeń, warunków technicznych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów itp.),
- opracowania, odrębnie dla każdego obiektu, dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań; uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań warunkuje dalszą realizację zamówienia tj. złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia robót),
- opracowania i pozyskania wszelkich innych opracowań, projektów, map, szkiców, warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia,
- uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów,
- uzyskania w imieniu i na rzecz Zmawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonania zgłoszenia robót),
- wykonania innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia,
- Mprzekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, a w szczególności projektu budowlanego, zatwierdzonego (lub przyjętego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej opracowanej w ramach niniejszego zamówienia.
b) w zakresie robót budowlanych:
- wykonania wszystkich robót terminowo, z należytą staranności, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami bhp oraz przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- zapewnienia kierownictwa budowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,
- dokonania wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów,
- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do oddania obiektów do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

Zamówienie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 19.12.2014 r., przy czym dokumentację projektową należy opracować do dnia 29.08.2014 r.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 07.07.2014 r. o godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.07.2014 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł na zasadach określonych w SIWZ.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (opłata: 20 zł) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 31.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej dwa zadania (zamówienia), które obejmowały wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub termomodernizacji budynku, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł każde (wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania – w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych, niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów, określonych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w SIWZ oraz w niniejszym ogłoszeniu, wykonawcy, oprócz oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, są zobowiązani do przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia – za wystarczające zostanie uznane ujęcie w wykazie dwóch zadań (zamówień) spełniających ww. wymagania.
Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenia albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zamawiający nie wymaga przedłożenia dowodów w odniesieniu do wszystkich robót ujętych w powyższym wykazie – wykonawca przedkłada tylko dowody dotyczące najważniejszych robót, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w powyższym wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, oprócz oryginału dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ), o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Rafał Adamek - tel. (0-33) 874-95-40 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia)
Grzegorz Myszura - tel. (0-33) 874-95-41 (w sprawach związanych z procedurą przetargową)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 20.06.2014 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej i ich znaczenie: cena brutto - 100%

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - TOM I

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - TOM II SIWZ

4. Formularze edytowalne (oferta, oświadczenia)

                                                                                                                Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                                Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 27.06.2014 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum oraz Filia Szkoły Podstawowej Nr 2”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 23.06.2014 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Treść zapytania i odpowiedź Zamawiającego podano poniżej.

Pytanie:
Nawiązując do SIWZ do przetargu na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum oraz Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oferent wykaże w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej dwa zadania (zamówienia), które obejmowały wykonanie robót budowlanych (budowlano -instalacyjnych) polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub termomodernizacji instalacji w budynku, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł każde.

Odpowiedź:
Wykonanie ww. robót związanych z instalacjami wewnętrznymi mieści się w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia opisanego przez Zamawiającego w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.
 

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                             Stanisław Lichosyt


 

Sucha Beskidzka 02.07.2014 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM

Zamawiający zwraca uwagę, że nazwa zadania (zamówienia) brzmi: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum oraz Filia Szkoły Podstawowej Nr 2”. Fakt ten należy uwzględnić przy wnoszeniu wadium, w szczególności w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.
 


 

Sucha Beskidzka 02.07.2014 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum oraz Filia Szkoły Podstawowej Nr 2”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniach 26.06.2014 r. i 30.06.2014 r. wpłynęły dwa wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej.


WNIOSEK z dnia 26.06.2014 r.

Filia Szkoły Podstawowej Nr 2:

Pytanie 1:
„...Zamontować wymienniki ciepła, dostosować je do zapotrzebowania w budynku...” – proszę o sprecyzowanie wymagań w zakresie wymienników lub zapotrzebowania w budynku.

Odpowiedź:
Wykonawca został zobligowany do zamontowania wymienników ciepła dostosowanych do zapotrzebowania w budynku. W celu prawidłowego doboru urządzeń należy przyjąć, że do szkoły uczęszcza 80 uczniów oraz pracuje w niej 6 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. W obiekcie zlokalizowanych jest 12 punktów poboru ciepłej wody użytkowej.

Pytanie 2:
„...zamontować grzejniki w ilości ok. 41 szt. (członowe, aluminiowe w kolorze białym)...” – proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający życzy sobie grzejniki aluminiowe w kolorze białym. Dla poprawienia efektywności energetycznej obiektu należy zastosować grzejniki o mocy dostosowanej do strat cieplnych pomieszczeń więc zawężanie wyboru w tej kwestii do rodzaju materiału wykonania grzejnika oraz jego koloru jest nieuzasadnione.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza inny rodzaj grzejników, ok. panelowe. Wymagany kolor grzejników to biały.

Pytanie 3:
„...obecnie ciepła woda użytkowa uzyskiwana jest z podgrzewaczy zasilanych energią elektryczną. Wykonawca będzie zobligowany do wykonania kompletnej instalacji C.W.U. Do podgrzewania wody zostanie wykorzystany istniejący kocioł węglowy...” – proszę o scharakteryzowanie wymogów w zakresie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku – ilości punktów poboru oraz zapotrzebowania obiektu na ciepłą wodę. Jak Zamawiający widzi sposób podgrzewu wody użytkowej jeżeli moc istniejącego kotła węglowego będzie niewystarczająca ? Czy w ramach zadania jest wymiana baterii wodnych ,jeżeli tak to proszę o podanie ilości i rodzaju baterii ? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rurociągów z tworzyw sztucznych do wykonania instalacji wodnej? Czy w ramach zadania jest również wymiana istniejącej instalacji wody zimnej ?

Odpowiedź:
W budynku zlokalizowanych jest 12 punktów poboru C.W.U. i przebywa w nim ok. 88 osób. Moc zamontowanego obecnie węglowego (ekogroszek) kotła c.o. pozwala na wykonanie instalacji c.w.u.
Nie przewiduje się wymiany baterii wodnych chyba, że będzie to wymagane względami technologicznymi związanymi z wykonaniem instalacji c.w.u. Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. instalacji z rur z tworzyw sztucznych typu ekoplastik. Zakres zamówienia nie obejmuje wymiany całej instalacji wody zimnej – może okazać się konieczna wymiana/przebudowa fragmentów tej instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji c.w.u.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum:

Pytanie 4:
„... - zamontować grzejniki w ilości ok. 150 szt. (członowe, aluminiowe w kolorze białym)...” – proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający życzy sobie grzejniki aluminiowe w kolorze białym. Dla poprawienia efektywności energetycznej obiektu należy zastosować grzejniki o mocy dostosowanej do strat cieplnych pomieszczeń więc zawężanie wyboru w tej kwestii do rodzaju materiału wykonania grzejnika oraz jego koloru jest nieuzasadnione.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza inny rodzaj grzejników, np. panelowe. Wymagany kolor grzejników to biały.

Pytanie 5:
„...- w razie konieczności wymienić lub zamontować dodatkowe pompy obiegowe i cyrkulacyjne...” - proszę o podanie typu i producenta istniejących pomp obiegowych i cyrkulacyjnych. Jak interpretować potrzebę Zamawiającego w zakresie montażu dodatkowych pomp ?

Odpowiedź:
W obiekcie zamontowane są samodzielne pompy obiegowe zintegrowane z silnikiem, obroty sterowane elektronicznie. Każdy z kilku obiegów wody na swoje urządzenia. Do prawidłowej wyceny zadania nie jest potrzebna wiedza odnośnie producenta pomp obiegowych i cyrkulacyjnych. Wykonawca korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia dokona oceny instalacji C.O i CWU i stwierdzi, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń wspomagających krążenie wody.

Pytanie 6:
„...- obecnie ciepła woda użytkowa uzyskiwana jest za pośrednictwem kotłów gazowych...” - Proszę o określenie typu i mocy istniejących kotłów gazowych dla podgrzewu wody oraz pojemności wymienników cwu. Czy w ramach zadania jest wymiana rurociągów instalacji wody zimnej i ciepłej z bateriami ? Jeżeli tak to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rurociągów z tworzyw sztucznych do wykonania instalacji wodnej.

Odpowiedź:
W budynku zamontowane są dwa kotły gazowe De Ditrich typ GT308 o mocy 210 kW każdy.
Na obiekcie zamontowany jest wymienni o pojemności 400 L.
Zakres zamówienia obejmuje wymianę instalacji c.w.u. Nie przewiduje się wymiany baterii wodnych chyba, że będzie to wymagane względami technologicznymi związanymi z wykonaniem instalacji c.w.u. Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. instalacji z rur z tworzyw sztucznych typu ekoplastik. Zakres zamówienia nie obejmuje wymiany całej instalacji wody zimnej – może okazać się konieczna wymiana/przebudowa fragmentów tej instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji c.w.u.

Pytanie 7:
„...- wymianie nie podlegają nowe grzejniki zamontowane w hali gimnastycznej oraz w pomieszczeniach Gimnazjum – należy uzupełnić brakujące lub uszkodzone zawory i głowice termostatyczne...” - Proszę o zestawienie nowych grzejników (ilość, moc, wymiary) zamontowanych w hali gimnastycznej oraz w pomieszczeniach Gimnazjum. Proszę o zestawienie ilości do uzupełnienia brakujących lub uszkodzonych zaworów i głowic termostatycznych z podaniem średnic przyłączeniowych. Czy rurociągi zasilające istniejących grzejników zamontowanych w hali gimnastycznej oraz w pomieszczeniach Gimnazjum należy wymienić?

Odpowiedź:
Ilość grzejników zamontowanych w hali gimnastycznej oraz pomieszczeniach Gimnazjum przedstawia się następująco:
Hala – 11 szt.
Szatnie – 2 szt.
Pomieszczenia trenera – 1 szt.
Magazyn – 1 szt.
Szatnie nr 2 oraz WC – 13 szt.
Korytarz – 5 szt.
Sala Gimnastyczna – 8 szt.
Gimnazjum – 33 szt.
Ilość głowic oraz zaworów przewidziana do wymiany lub uzupełnienia – ok. 16 szt.
Przyłącza zasilania i powrotu ½ cala.
Zamawiający nie dysponuje dokładną inwentaryzacją grzejników.
Instalacji c.o. zainstalowana w sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniach Gimnazjum jest wykonana z rur stalowych. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tych rur na miedziane.


WNIOSEK z dnia 30.06.2014 r.

Pytanie 1:
Prosimy o udostępnienie rzutów pięter, na których Zamawiający przewiduje prace modernizacyjne c.o. i cwu, z wrysowanymi istniejącymi instalacjami, tak aby możliwe było oszacowanie długości przewodów, które ulegają wymianie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją inwentaryzacyjną instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynkach. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawiera opis długości obu sieci niezbędny do skalkulowania oferty.

Pytanie 2:
Zamawiający w PFU, w wymaganiach ogólnych str.6 zamieścił prace związane z demontażem istniejącej instalacji i urządzeń. Prosimy o określenie ilości rurociągów podlegających demontażowi oraz o wskazanie urządzeń, które mają zostać zdemontowane.

Odpowiedź:
Zamawiający zawraca uwagę, że zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z tym zakres rurociągów oraz urządzeń, które powinny zostać zdemontowane należy określić w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę.
Zamawiający nie przewiduje demontażu instalacji przebiegających w ścianach.

Pytanie 3:
W PFU, str.7, wymagania szczegółowe- Filia Szkoły Podstawowej nr 2, znajduje się zapis „przy realizacji zadania należy przewidzieć wykonanie innych robót towarzyszących, prosimy o określenie, jakie prace towarzyszące oraz w jakiej ilości należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnych instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach szkolnych. Szczegółowy zakres robót, w tym również prac towarzyszących zostanie ustalony przez Wykonawcę w sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej.

Pytanie 4:
Prosimy o określenie ile brakujących lub uszkodzonych zaworów i głowic termostatycznych należy uwzględnić w wycenie, dla hali gimnastycznej oraz w pomieszczeniach Gimnazjum?


Odpowiedź:
Ilość głowic oraz zaworów przewidziana do wymiany lub uzupełnienia wynosi ok. 16 szt.

Pytanie 5:
W wymaganiach szczegółowych SP nr 1 i Gimnazjum, w PFU, Zamawiający podał , że obecnie cwu uzyskiwana jest za pośrednictwem kotłów gazowych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje zmiany źródła cwu, a do zakresu prac należy modernizacja instalacji co i cwu w części: wymiany grzejników, wymiany pomp obiegowych i cyrkulacyjnych, wymiany rurociągów.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wymiany pieców gazowych wykorzystywanych do przygotowywania c.w.u. Wymagany zakres prac modernizacyjnych został opisany w PFU.

Pytanie 6:
Prosimy o informację, czy rurociągi prowadzone są nad czy podtynkowo? Jeśli tak, to, na jakiej długości, należy przewidzieć, wykucie starych przewodów i montaż nowych?

Odpowiedź:
W budynkach obu szkół instalacje prowadzone są częściowo nad oraz podtynkowo. Zamawiający nie przewiduje demontażu starych instalacji zlokalizowanych w ścianach. Instalacje prowadzone po ścianach wymagają całkowitego demontażu. Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją instalacji zamontowanych w obiektach oświatowych.

Pytanie 7:
Prosimy o informację, czy nowe rurociągi prowadzone będą nad czy podtynkowo.

Odpowiedź:
Rurociągi należy prowadzić nadtynkowo.

Pytanie 8:
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby ze względów bezpieczeństwa, zastosować osłony grzejnikowe?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga montażu osłon grzejnikowych.

Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty wizytę w obiektach szkół w celu dodatkowego zapoznania się z zakresem robót.
Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

                                                                                                    Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                    Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 15.07.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum oraz Filia Szkoły Podstawowej Nr 2”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta złożona przez:
 
 
Firmę Handlową AGAT
Józef Górka
Łęki 191
32-425 Trzemeśnia
 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. Nie odrzucono żadnej oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej ofert.
 
Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert
Nr oferty
Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy
Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
i oceny ofert
Ocena punktowa złożonej oferty
Kolejność ofert  wg kryterium ceny za realizację zamówienia
1
SKORUT
Systemy Solarne Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 71
32-400 Myślenice
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
22,71
III w kolejności
2
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
INSTAL – ROGRA
Roman Szafarczyk
ul. Stary Targ 3
43-400 Cieszyn
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
67,44
 II w kolejności
3
Firma Handlowa AGAT
Józef Górka
Łęki 191
32-425 Trzemeśnia
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
100,00
I w kolejności
 
 
  
 
Uzasadnienie:
 
W wyniku analizy złożonych ofert Zamawiający ustalił, że wszyscy wykonawcy spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu opisane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wykazali brak podstaw do ich wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Złożone oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu w oparciu o przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert w oparciu o kryterium wskazane  w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że oferta złożona przez Wykonawcę – Firmę Handlową AGAT Józef Górka – zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz zapisów SIWZ.

                                                                                                                                                 Z upoważnienia

                                                                                                                              Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                                               Tadeusz Woźniak

                                                                                                                                                Sekretarz Gminy