Przetarg: termomodernizacja budynków (część II)

Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej www.sucha-beskidzka.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – termomodernizacja budynków (część II)”


Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7, 71320000-7, 45321000-3, 45442110-1, 45442100-8, 45450000-6, 45443000-4.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – termomodernizacja budynków (część II)” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania obejmuje w szczególności:
a) Zespół Szkół im. Jana Pawła II – ocieplenie ścian fundamentowych i przyziemia, wykonanie hydroizolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji, wykonanie hydroizalacji pionowej ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną,
b) Urząd Miejski – ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę drzwi zewnętrznych (3 szt.),
c) Miejskie Przedszkole Samorządowe – ocieplenie ścian fundamentowych i przyziemia, wykonanie hydroizolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji, wykonanie hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych,
d) Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 – ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a) w zakresie prac projektowych:
- uzyskania wszelkich materiałów i danych wyjściowych (map syt.-wys., oświadczeń, zaświadczeń, warunków technicznych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów itp.),
- opracowania, odrębnie dla każdego obiektu, projektów budowlanych lub materiałów do zgłoszenia robót zgodnie z wymaganiami określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań; uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań warunkuje dalszą realizację zamówienia tj. złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę luz zgłoszenia robót,
- opracowania i pozyskania wszelkich dodatkowych opracowań, projektów, map, szkiców, warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia; przez pojęcie „konieczność wykonania dodatkowych opracowań” należy rozumieć związany z realizacją zamówienia obowiązek sporządzenia opracowań innych niż ww. projekt budowlany wynikający z właściwych przepisów prawa. Opracowaniami dodatkowymi są w szczególności: projekt wykonawczy, projekt tymczasowej organizacji ruchu, projekt montażu rusztowania),
- uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów,
- uzyskania w imieniu i na rzecz Zmawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia robót na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane,
- wykonania innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia,
- przekazania Zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego lub materiałów zgłoszeniowych, zatwierdzonych przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających z projektu budowlanego opracowanego w ramach niniejszego zamówienia,
b) w zakresie robót budowlanych:
- wykonania wszystkich robót terminowo, z należytą staranności, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym lub przyjętym zgłoszeniem oraz z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami bhp oraz przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- zapewnienia kierownictwa budowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,
- dokonania wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów,
- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej tj. zbioru opracowań i dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z zapisami PFU zakres zamówienia obejmuje opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej wszystkich budynków objętych przedmiotem zamówienia – należy je sporządzić po wykonaniu robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

Zamówienie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż do 120 dni od daty zawarcia umowy.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2015 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2015 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na zasadach określonych w SIWZ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (opłata: 50 zł) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 31. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej jedno zadanie (zamówienie), które obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub termomodernizacji budynku, o wartości nie mniejszej niż 240 000,00 zł (wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania – w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walucie innej, niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów, określonych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w SIWZ oraz w niniejszym ogłoszeniu, wykonawcy, oprócz oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, są zobowiązani do przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia – za wystarczające zostanie uznane ujęcie w wykazie jednego zadania (zamówienia) spełniającego ww. wymagania.
Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenia albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zamawiający nie wymaga przedłożenia dowodów w odniesieniu do wszystkich robót ujętych w powyższym wykazie – wykonawca przedkłada tylko dowody dotyczące najważniejszych robót, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w powyższym wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, oprócz oryginału dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ), o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Rafał Adamek - tel. (0-33) 874-95-40 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia)
Grzegorz Myszura - tel. (0-33) 874-95-41 (w sprawach związanych z procedurą przetargową)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 10.03.2015 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej i ich znaczenie:
- cena brutto - 80%
- termin realizacji zamówienia – 20%

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - TOM I

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - TOM II SIWZ

4. Formularze edytowalne (oferta, oświadczenia)

                                                                                                              Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                              Stanisław Lichosyt


 

Sucha Beskidzka 23.03.2015 r.

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający informuje, że ze względu na stwierdzenie omyłki pisarskiej w dniu 20.03.2015 r. dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ZAŁĄCZNIK:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP


 

Sucha Beskidzka 02.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – termomodernizacja budynków (część II)”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta złożona przez

Zakład Instalacyjny C.O. Gaz Wod.-Kan.
Usługi Budowlane
Michał Świerkosz
ul. Wolności 201
34-220 Maków Podhalański
 
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Z postępowania nie wykluczonożadnegowykonawcy, nie odrzucono żadnejoferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena za realizację przedmiotu zamówienia (znaczenie: 0,8) oraz termin realizacji zadania (znaczenie: 0,2). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej ofert.
 
Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert
 
Nr oferty
 
Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy
 
Streszczenie spełnienia warunków udziału
 w postępowaniu
 i oceny ofert
 
Ocena punktowa złożonej oferty
w poszczególnych kryteriach oceny, łączna punktacja
 
Kolejność ofert wg kryteriów oceny ofert
 
1
Zakład Instalacyjny C.O. Gaz Wod.-Kan.
Usługi Budowlane
Michał Świerkosz
ul. Wolności 201
34-220 Maków Podhalański
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
cena: 100,00
 
termin: 100,00
 
łącznie: 100,00
 
 
I
 
w kolejności
2
Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo i Tapeciarstwo
Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 71E
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
cena: 86,90
 
termin: 100,00
 
łącznie: 89,52
 
 II
w kolejności
 Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszyscy wykonawcy spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wykazali brak podstaw do ich wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
W toku postępowania w ofercie nr 2 złożonej przez Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo i Tapeciarstwo Mieczysław Barzycki stwierdzono i poprawiono w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp oczywistą omyłkę rachunkową w zakresie kwoty podatku VAT – w formularzu oferty (str. 1) zamiast 104 580,90 zł powinno być 104 580,81 zł (tj. 0,23 x 454 699,19 zł). Wprowadzona korekta nie powoduje żadnych konsekwencji rachunkowych – Wykonawca prawidłowo obliczył cenę ofertową brutto. Oczywisty charakter ww. omyłki wynika z faktu, że jej identyfikacja przez Zamawiającego jest możliwa bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych ustaleń, a na sposób poprawienia zaistniałego uchybienia jednoznacznie wskazuje treść oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert w oparciu o kryteria (cena, termin realizacji) wskazane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Wykonawcę – Zakład Instalacyjny C.O. Gaz Wod.-Kan. Usługi Budowlane Michał Świerkosz – przyznano maksymalna liczbę punktów (100).
W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz zapisów SIWZ.

                                                                                                       Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                     Stanisław Lichosyt