Przetarg: termomodernizacja budynku, modernizacją wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej - Szkoła Podstawowa Nr 2

Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej www.sucha-beskidzka.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-22-66, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa Nr 2”

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7, 71320000-7, 45331100-7, 45330000-9, 45321000-3, 45333000-0, 45442110-1, 45331110-0, 45442100-8, 45450000-6, 45443000-4.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa Nr 2” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z ociepleniem przegród (ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropu) budynku, modernizacją wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a) w zakresie prac projektowych:
- uzyskania wszelkich materiałów i danych wyjściowych (map syt.-wys., oświadczeń, zaświadczeń, warunków technicznych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów itp.),
- opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań; uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań warunkuje dalszą realizację zamówienia tj. złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia robót),
- opracowania i pozyskania wszelkich innych opracowań, projektów, map, szkiców, warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia,
- uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów,
- uzyskania w imieniu i na rzecz Zmawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonania zgłoszenia robót),
- wykonania innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia,
- przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, a szczególności projektu budowlanego, zatwierdzonego (lub przyjętego) przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej opracowanej w ramach niniejszego zamówienia.
b) w zakresie robót budowlanych:
- wykonania wszystkich robót terminowo, z należytą staranności, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami bhp oraz przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- zapewnienia kierownictwa budowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,
- dokonania wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów (w szczególności UDT),
- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

Zamówienie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2014 r. z zastrzeżeniem następujących terminów pośrednich:
- do dnia 10.08.2014 r. – opracowanie dokumentacji projektowej,
- do dnia 28.11.2014 r. – wykonanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (dokonanie wszelkich sprawdzeń i prób oraz uzyskanie pozwoleń itp.) kompletnej kotłowni gazowej.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat).
Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2014 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.06.2014 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł na zasadach określonych w SIWZ.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (opłata: 100 zł) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 31.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej dwa zadania (zamówienia), które obejmowały wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub termomodernizacji budynku, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł każde (wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania – w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych, niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów, określonych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w SIWZ oraz w niniejszym ogłoszeniu, wykonawcy, oprócz oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, są zobowiązani do przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia – za wystarczające zostanie uznane ujęcie w wykazie dwóch zadań (zamówień) spełniających ww. wymagania.
Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenia albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zamawiający nie wymaga przedłożenia dowodów w odniesieniu do wszystkich robót ujętych w powyższym wykazie – wykonawca przedkłada tylko dowody dotyczące najważniejszych robót, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w powyższym wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, oprócz oryginału dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ), o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Rafał Adamek - tel. (0-33) 874-95-40 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia)
Grzegorz Myszura - tel. (0-33) 874-95-41 (w sprawach związanych z procedurą przetargową)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 09.06.2014 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej i ich znaczenie: cena brutto - 100%

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - TOM I

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - TOM II SIWZ

4. Załącznik nr 6 do PFU

5. Załącznik nr 7 do PFU

6. Załącznik nr 8 do PFU

7. Formularze edytowalne (oferta, oświadczenia)

                                                                                                          Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                          Stanisław Lichosyt


 

Sucha Beskidzka 26.06.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa Nr 2”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty. W wyniku przeprowadzonych czynności związanych z analizą złożonych ofert ustalono, że oferta z najniższą ceną (587 666,66 zł) przewyższa kwotę (419 500,00 zł), którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że stan faktyczny wypełnia przesłankę unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 

                                                                                                             Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                             Stanisław Lichosyt