Przetarg: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2

Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej www.sucha-beskidzka.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2”


Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7, 71320000-7, 45321000-3, 45442110-1, 45442100-8, 45450000-6, 45443000-4.


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania obejmuje w szczególności: ocieplenie przegród (ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropu) budynku, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę zadaszenia nad wejściem głównym, wykonanie izolacji poziomej w części pomieszczeń przyziemia, wymianę okien drewnianych na okna PCV, wymianę rynien i rur spustowych.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a) w zakresie prac projektowych:
- uzyskania wszelkich materiałów i danych wyjściowych (map syt.-wys., oświadczeń, zaświadczeń, warunków technicznych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów itp.),
- opracowania projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań; uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań warunkuje dalszą realizację zamówienia tj. złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę,
- opracowania i pozyskania wszelkich dodatkowych opracowań, projektów, map, szkiców, warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia; przez pojęcie „konieczność wykonania dodatkowych opracowań” należy rozumieć związany z realizacją zamówienia obowiązek sporządzenia opracowań innych niż ww. projekt budowlany wynikający z właściwych przepisów prawa. Opracowaniami dodatkowymi są w szczególności: projekt wykonawczy, projekt tymczasowej organizacji ruchu, projekt montażu rusztowania),
- uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów,
- uzyskania w imieniu i na rzecz Zmawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wykonania innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia,
- przekazania Zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego, zatwierdzonego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających z projektu budowlanego opracowanego w ramach niniejszego zamówienia,
b) w zakresie robót budowlanych:
- wykonania wszystkich robót terminowo, z należytą staranności, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami bhp oraz przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- zapewnienia kierownictwa budowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,
- dokonania wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów,
- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej tj. zbioru opracowań i dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z zapisami PFU zakres zamówienia obejmuje opracowanie audytów energetycznych – należy je sporządzić po wykonaniu robót budowlanych.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

Zamówienie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2015 r., przy czym prace projektowe, w zakresie opracowania projektu budowlanego i złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, należy wykonać do dnia 31.12.2014 r.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat).
Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2014 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.10.2014 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (opłata: 100 zł) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 31.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej jedno zadanie (zamówienie), które obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub termomodernizacji budynku, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania – w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów, określonych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w SIWZ oraz w niniejszym ogłoszeniu, wykonawcy, oprócz oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, są zobowiązani do przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia – za wystarczające zostanie uznane ujęcie w wykazie jednego zadania (zamówienia) spełniającego ww. wymagania.
Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenia albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zamawiający nie wymaga przedłożenia dowodów w odniesieniu do wszystkich robót ujętych w powyższym wykazie – wykonawca przedkłada tylko dowody dotyczące najważniejszych robót, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w powyższym wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, oprócz oryginału dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ), o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Rafał Adamek - tel. (0-33) 874-95-40 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia)
Grzegorz Myszura - tel. (0-33) 874-95-41 (w sprawach związanych z procedurą przetargową)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 22.09.2014 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej i ich znaczenie: cena brutto - 100%

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - TOM I

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - TOM II SIWZ

4. Załącznik nr 6 do PFU

5. Formularze edytowalne (oferta, oświadczenia)

 

 


 

Sucha Beskidzka 21.10.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp).

Uzasadnienie:

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy w szczególności spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej jedno zadanie (zamówienie), które obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub termomodernizacji budynku, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania – w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań).
W trakcie analizy oferty złożonej przez MODULARIS Projekty Katarzyna Nowosielska ustalono, że w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca polega na zasobach (wiedzy i doświadczeniu) innego podmiotu tj. Biura Projektowo-Wykonawczego ASYMMETRIC Norbert Gościniewicz i załączył do oferty następujące dokumenty:
- oświadczenie ww. podmiotu w sprawie udostępnienia swoich zasobów (str. 14),
- wykaz wykonanych robót budowlanych (str. 6),
- dokument referencyjny z dnia 13.03.2014 r. (str. 15).
Oświadczenie pt. „Zobowiązanie innego podmiotu na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp” zawiera jedynie powielenie ogólnych sformułowań przywołanego przepisu. Tak zredagowany dokument w żaden sposób nie potwierdza, że „udostępnienie to jest realne, wystarczające i adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu”, czego wymagał Zamawiający w SIWZ (pkt 7.3). „Gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, udowodnienie możliwości realnego polegania na tym zasobie nie może sprowadzać się jedynie do uzyskania referencji podmiotu trzeciego celem ich złożenia zamawiającemu” (KIO 1895/12). Należy również podkreślić, że wiedza i doświadczenie są zasobami nierozerwalnie związanymi z podmiotem ich udzielającym, niemożliwymi do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia. Przedłożony dokument jest niespójny z zakresem warunku udziału w postępowaniu określonym przez Zamawiającego oraz nie potwierdza, że podmiot udostępniający zasoby rzeczywiście je posiada w wymaganym zakresie – firma ASYMMETRIC wykazuje się wykonaniem prac projektowych a nie robót budowlanych.
Z treści wykazu robót i dokumentu referencyjnego jednoznacznie wynika, że zadanie dotyczące budynków przychodni zrealizowane przez Biuro Projektowo-Wykonawcze ASYMMETRIC Norbert Gościniewicz obejmowało wyłącznie prace projektowe, a nie roboty budowlane, czego wymagał Zamawiający w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. Na marginesie należy podkreślić, że wskazany w tych dokumentach okres realizacji prac projektowych (tj. lata 2011-2014) nie jest spójny z okresem prowadzenia działalności przez firmę ASYMMETRIC. Z danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jednoznacznie wynika, że:
- data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej to 02.02.2012 r.,
- w okresie 08.03.2013 r. – 31.12.2013 r. Biuro zawiesiło wykonywanie działalności gospodarczej.
Stwierdzone rozbieżności podważają wiarygodność oświadczenia złożonego przez Wykonawcę oraz przedstawionego dokumentu referencyjnego.
W tym stanie rzeczy Zamawiający uznał, że powyższe dokumenty przedłożone wraz ofertą są wadliwe, ponieważ nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. Pismem z dnia 08.10.2014 r. (przesłanym pocztą elektroniczną w dniu 09.10.2014 r.) Zamawiający wezwał Wykonawcę do dostarczenia ww. dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Do upływu wyznaczonego terminu (14.10.2014 r.) Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu wymaganych dokumentów i tym samym nie potwierdził spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. W związku z tym Zamawiający jest zobowiązany do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
W trakcie analizy oferty złożonej przez Zakład Instalacyjny C.O. Gaz Wod.-Kan. Usługi Budowlane Michał Świerkosz stwierdzono, że Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu opisane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wykazał brak podstaw do jego wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Zgodnie z zapisami SIWZ zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania obejmuje w szczególności: ocieplenie przegród (ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropu) budynku, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę zadaszenia nad wejściem głównym, wykonanie izolacji poziomej w części pomieszczeń przyziemia, wymianę okien drewnianych na okna PCV, wymianę rynien i rur spustowych. Cena (190 650,00 zł brutto) zaoferowana przez Wykonawcę została ustalona na niskim poziomie, co wzbudziło u Zamawiającego wątpliwości w kontekście możliwości realizacji robót zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. W związku z tym Wykonawca został wezwany do złożenia w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wyjaśnień dotyczących przedmiotowej kwestii. Należy podkreślić, że Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Instytucja ta ma bowiem na celu wyjaśnianie treści ofert, w tym poprzez eliminowanie ich wewnętrznych sprzeczności. Wyjaśnienia te służą również ustaleniu jednoznacznej treści oświadczeń woli składanych przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (por. KIO 141/14, KIO 439/14, KIO 2007/13).
Przed upływem wyznaczonego terminu Wykonawca przedłożył oświadczenie, z którego treści jednoznacznie wynika, że „cena ofertowa (190 650,00 zł brutto) nie obejmuje wykonania wszystkich robót i czynności określonych w SIWZ”. Wykonawca wskazał również, że nie jest w stanie wykonać całości robót opisanych w SIWZ za cenę podaną w ofercie. W świetle udzielonych wyjaśnień bezspornym jest fakt, że oferta nie odpowiada treści SIWZ.
Wada oferty nie jest możliwa do usunięcia w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ nie stanowi omyłki, o której mowa w przywołanym przepisie. „Dla zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. konieczne jest wystąpienie następujących przesłanek: omyłki, czyli nieistotnego błędu polegającego na niezgodnym z rzeczywistością rozumieniu stanu faktycznego, omyłki polegającej na niezgodności z treścią SIWZ, omyłki, której poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Dla możliwości zastosowania tego przepisu najistotniejsze jest ustalenie, czy w ogóle w danej sytuacji wystąpiła omyłka” (KIO 2459/13).
W tym stanie rzeczy obowiązkiem Zamawiającego jest odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
„Niezgodność oferty z SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. polega albo na niezgodności zobowiązania, które w swojej ofercie wyraża wykonawca i przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, którego przyjęcia oczekuje zamawiający i które opisał w SIWZ; (…) Ponadto zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. jest możliwe jedynie w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia w ten sposób jej zgodności z treścią SIWZ (na podstawie art. 87 ust. 1 p.z.p., z zastrzeżeniem generalnego zakazu zmian w jej treści wynikającym ze zdania drugiego tego przepisu)” (KIO 796/14).

W związku z powyższym ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

                                                                                                               Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                               Stanisław Lichosyt