Przetarg: Termomodernizacja, instalacje c.o. i c.w.u. - Szkoła Podstawowa Nr 2

Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-22-66, ogłasza drugi przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa Nr 2”

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- część I („Termomodernizacja”): 45000000-7, 71320000-7, 45321000-3, 45442110-1, 45442100-8, 45450000-6, 45443000-4,
- część II („Instalacje c.o. i c.w.u.”): 45000000-7, 71320000-7, 45331100-7, 45330000-9, 45333000-0, 45442100-8, 45450000-6.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa nr 2” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją następujących zadań (części zamówienia):
- część I – pn. „Termomodernizacja” – obejmuje w szczególności: ocieplenie przegród (ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropu) budynku, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę zadaszenia nad wejściem głównym, wykonanie izolacji poziomej w części pomieszczeń przyziemia, wymianę okien drewnianych na okna PCV (ok. 40,5 m2), wymianą rynien i rur spustowych,
- część II – pn. „Instalacje c.o. i c.w.u.” – obejmuje w szczególności: modernizację wewnętrznych instalacji c.o. (w tym wymianę ok. 60 grzejników) i c.w.u., przebudowę i adaptację pomieszczeń kotłowni, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz kompletnej kotłowni na paliwo gazowe,

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą wykonanie całości zamówienia (dwie części) lub tylko jednej (wybranej) części.

W ramach przedmiotu zamówienia (części I i II) Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a) w zakresie prac projektowych:
- uzyskania wszelkich materiałów i danych wyjściowych (map syt.-wys., oświadczeń, zaświadczeń, warunków technicznych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów itp.),
- opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań; uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań warunkuje dalszą realizację zamówienia tj. złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia robót),
- opracowania i pozyskania wszelkich innych opracowań, projektów, map, szkiców, warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia,
- uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów,
- uzyskania w imieniu i na rzecz Zmawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonania zgłoszenia robót),
- wykonania innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia,
- przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, a w szczególności projektu budowlanego, zatwierdzonego (lub przyjętego) przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej opracowanej w ramach niniejszego zamówienia.
b) w zakresie robót budowlanych:
- wykonania wszystkich robót terminowo, z należytą staranności, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami bhp oraz przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- zapewnienia kierownictwa budowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,
- dokonania wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów (w szczególności UDT),
- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

Zamówienie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia (części I i II): do dnia 20.12.2014 r.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2014 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.07.2014 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium, odrębnie dla poszczególnych części zamówienia, w następujących kwotach:
- część I („Termomodernizacja) – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
- część II („Instalacje c.o. i c.w.u.) – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Wadium należy wnieść na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (opłata: 100 zł) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 31.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej jedno zadanie (zamówienie), które obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub termomodernizacji budynku, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania – w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. Opisane warunki udziału w postępowaniu nie są uzależnione od ilości składanych ofert częściowych.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów, określonych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w SIWZ oraz w niniejszym ogłoszeniu, wykonawcy, oprócz oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, są zobowiązani do przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia – za wystarczające zostanie uznane ujęcie w wykazie jednego zadania (zamówienia) spełniającego ww. wymagania.
Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenia albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zamawiający nie wymaga przedłożenia dowodów w odniesieniu do wszystkich robót ujętych w powyższym wykazie – wykonawca przedkłada tylko dowody dotyczące najważniejszych robót, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w powyższym wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, oprócz oryginału dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ), o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Rafał Adamek - tel. (0-33) 874-95-40 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia)
Grzegorz Myszura - tel. (0-33) 874-95-41 (w sprawach związanych z procedurą przetargową)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zasadach określonych w SIWZ. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta odrębnie dla każdej części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 26.06.2014 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej i ich znaczenie: cena brutto - 100%

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  - TOM I

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - TOM II SIWZ

4.Załącznik nr 6/8 do PFU

5. Formularze edytowalne (oferta, oświadczenia)

                                                                                             Burmistrz MIasta Sucha Beskidzka

                                                                                                         Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 30.07.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa Nr 2”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie części II przedmiotu zamówienia (instalacje c.o. i c.w.u.), wybrana została oferta, złożona przez: 

Firmę Handlową AGAT
Józef Górka
Łęki 191
32-425 Trzemeśnia

W zakresie części I (termomodernizacja) postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty dotyczące części II zamówienia oraz 1 ofertę obejmującą część I. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. Nie odrzucono żadnej oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert w zakresie części II przedmiotu zamówienia. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za realizację zamówienia.

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert obejmujących część II przedmiotu zamówienia
Nr oferty
Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy
Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
i oceny ofert
Ocena punktowa złożonej oferty

 

Kolejność ofert  wg kryterium ceny za realizację zamówienia
1
HYDROCHEM DGE S.A.
ul. Rafii 22
04-241 Warszawa
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
61,54
II w kolejności
2
 
 
Firma Handlowa AGAT
Józef Górka
Łęki 191
32-425 Trzemeśnia
 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
100,00
I w kolejności
 
 

Uzasadnienie:

W zakresie części I zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Firmę Handlową AGAT Józef Górka. Cena oferty (313 313,13 zł) przewyższa kwotę (294 500,00 zł), którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że stan faktyczny wypełnia przesłankę unieważnienia postępowania w zakresie części I (termomodernizacja) określoną w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
W wyniku analizy ofert dotyczących części II zamówienia stwierdzono, że wykonawcy spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu opisane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wykazali brak podstaw do ich wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu ze względu na przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert w oparciu o kryterium wskazane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że oferta Firmy Handlowej AGAT Józef Górka zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części II, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz zapisów SIWZ.

 

                                                                                               Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                Stanisław Lichosyt