Potencjał gminy Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka posiada duży potencjał do rozwoju gospodarczego i wzmocnienia swojego oddziaływania jako miejsca koncentracji działalności gospodarczej w powiecie i regionie. Sucha Beskidzka odgrywa rolę centrum administracyjnego, gospodarczego i handlowego dla regionu babiogórskiego. Swoją siedzibę ma tutaj wiele urzędów i instytucji obsługujących rejon m.in.: Starostwo Powiatowe, Powiatowa Komenda Policji, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, Szpital Rejonowy, Sąd Rejonowy, Powiatowe Biuro Pracy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Banki: Bank PKO BP S.A., Bank PKO S.A., Bank Spółdzielczy, Bank BGŻ i inne.

Sucha Beskidzka jest dzisiaj prężnie rozwijającym się miastem powiatowym, które wyróżnia się dużym potencjałem gospodarczym. Intensywny rozwój miejscowości nastąpił w czasie ostatnich lat, głównie poprzez rozwój prywatnego sektora usług oraz politykę inwestycyjną gminy. Na terenie miasta działa blisko tysiąc podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Statystycznie, na jednego mieszańca przypada aż 5,5 m² powierzchni handlowej. Sucha Beskidzka, aż trzy razy uhonorowana została prestiżową statuetką Kazimierza Wielkiego przez ogólnopolski dwutygodnik samorządowy “Wspólnota”, za wysokość nakładów inwestycyjnych, poniesionych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jako miasto o ambicjach turystycznych, największy wysiłek koncentruje na realizacji inwestycji ekologicznych. Wyrazem tych działań są powstałe obiekty rejonowej sortowni i składowiska odpadów oraz zmodernizowanej rejonowej oczyszczalni ścieków W Suchej Beskidzkiej działa jeden z najnowocześniejszych w Europie systemów uzdatniania wody za pomocą filtrów membranowych firmy Pall. Wszystko to pozytywnie wpływa na stan środowiska naturalnego.

Sucha Beskidzka to miasto zrównoważonego rozwoju, otwarte na nowe idee i międzynarodową współpracę. Miasto ze względu na dogodne położenie geograficzne i dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne. Stanowi ono ważny węzeł komunikacyjny o znaczeniu regionalnym, gdyż na jego obszarze krzyżują się trasy komunikacji kolejowej i drogowej. Korzystne położenie geograficzne daje gminie duże szanse na dalszy rozwój turystyki, która jest istotnym elementem lokalnej gospodarki. Ponadto miasto staje się coraz ważniejszym ośrodkiem edukacyjnym o znaczeniu ponadregionalnym.

Potencjał gminy wynikający z jej położenia geograficznego, środowiska naturalnego  i funkcji lokalnego centrum administracyjnego, gospodarczego i handlowego powinien zostać wykorzystany w celu budowania siły lokalnej gospodarki. W tym celu konieczne są intensywne działania infrastrukturalne tworzące odpowiednie warunki do zrównoważonego rozwoju, w tym przedsięwzięcia zmierzające do ochrony środowiska naturalnego m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenie efektywności energetycznej obecnie stosowanych technologii.