Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Sucha Beskidzka.

Zaplanowane projektem działania będą przyczyniały się do ochrony środowiska naturalnego w szczególności powietrza atmosferycznego. Zasada ta będzie realizowana poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka.

Cel ten realizowany będzie poprzez zastosowanie źródeł energii odnawialnej w postaci systemów solarnych wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (CWU) na potrzeby obiektów użyteczności publicznej (sanitarno-higienicznych i procesów technologicznych). Systemy solarne będą zintegrowane z niezależnym systemem zasilania energią elektryczną, dostarczaną z systemu paneli fotowoltaicznych. Drugim niezbędnym działaniem realizującym cel główny projektu tj. osiągnięcie poprawy stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, będzie likwidacja nie ekologicznych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obecnie stosowanych rozwiązań. Głównym bodźcem dla zastosowania energii odnawialnej w instalacjach grzewczych jest również, możliwość ograniczenia zużycia konwencjonalnych źródeł energii cieplnej oraz elektrycznej. Działanie polegające na modernizacji wewnętrznej instalacji CO i CWU, spowoduje znaczącą poprawę sprawności systemu.

 

Cel bezpośredni projektu opisuje planowane efekty i pożądane, bezpośrednie rezultaty jego wdrożenia. Określa, co ma być osiągnięte dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji i jakie jej skutki są najbardziej oczekiwane w krótkim okresie czasu.

 

Celami bezpośrednimi projektu, które zostaną osiągnięte poprzez rzeczową realizacja niniejszego projektu są:

 1. zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego – powietrza atmosferycznego,
 2. zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury publicznej,
 3. ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej,
 4. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi wydatkowanymi w ramach opłat za zużycie energii,
 5. edukacja społeczności lokalnej w wymiarze korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii.

Istotnym problemem są ograniczone zasoby nieodnawialnych źródeł energii w skali globalnej, które zmuszają jej odbiorców do poszukiwania alternatywnych źródeł energii przy jednoczesnym jej oszczędzaniu. Racjonalne zarządzanie energią cieplną możliwe jest dzięki zapewnieniu w pierwszej kolejności, alternatywnych źródeł energii - energii słonecznej oraz systemów mniej energochłonnych.  Do długoterminowych korzyści, jakie zostaną osiągnięte w Gminie Sucha Beskidzka w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zaliczyć można:

Cele ekonomiczno-społeczne:

 1. wprowadzenie niewyczerpalnych i tanich źródeł energii - w miejsce trudno dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych,
 2. zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii,
 3. stworzenie warunków konkurencji miedzy producentami energii (ceny energii wynikają z kosztów jej pozyskania),
 4. oszczędność surowców energetycznych,
 5. minimalizację kosztów paliw i nośników energetycznych oraz opłat za usługi energetyczne,
 6. obniżenie opłat za korzystanie ze środowiska,
 1. podniesienie poziomu życia mieszkańców (oszczędności przełożą się na konsumpcję),
 2. poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie egzystencji w czystym środowisku,
 3. promocja dobrych praktyk wśród społeczności lokalnej.

Cele ekologiczne:

 1. redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych (stałych),
 2. zmniejszanie emisji zanieczyszczeń - pyłów i gazów do atmosfery,
 3. poprawa jakości środowiska oraz zachowanie cennych ekosystemów,
 4. oszczędność i racjonalne gospodarowanie energią cieplna pochodząca z nieodnawialnych źródeł energii,
 5. redukcja efektu cieplarnianego,
 6. zmniejszanie ilości produkowanych odpadów.

Cele zdrowotne:

 1. ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczenia środowiska,
 2. poprawa jakości i wzrost standardu życia mieszkańców Gminy Sucha Beskidzka.

Zrealizowane systemy solarno/fotowoltaniczne będą podstawa do osiągnięcia celu głównego projektu, który zdefiniowano jako: „poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii" w globalnej produkcji energii w Gminie Sucha Beskidzka. Osiągnięcie zamierzonego celu możliwe będzie, również dzięki wdrożeniu proponowanego rozwiązania technologicznego, polegającego na kompleksowej modernizacji istniejącego systemu ogrzewania, (wymiana źródła ciepła,  modernizacja instalacji CO i CWU).