Komplementarność projektu

Przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej  w Gminie Sucha Beskidzka” jest kontynuacją polityki prowadzonej przez samorząd Gminy Sucha Beskidzka, mającej na celu ochronę powietrza atmosferycznego, podnoszenie efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania źródeł energii odnawialnej w gminie Sucha Beskidzka. Działania te wynikają bezpośrednio z realizowanych wcześniej i obecnie gminnych inwestycji i są spójne z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Sucha Beskidzka na lata 2004-2013. Przedmiotowa inwestycja jest komplementarna i spójna z następującymi przedsięwzięciami realizowanymi w ostatnich latach w Gminie Sucha Beskidzka:

  1. Od 2011 roku Gmina realizuje gminny program polegający na dofinansowaniu inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczny. Działania finansowane są na podstawie Uchwały Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne. Z programu mogą korzystać mieszkańcy Gminy Sucha Beskidzka.
  2. We wrześniu 2012 roku Gmina Sucha Beskidzka dokonała wymiany pieca centralnego ogrzewania wraz z przebudową komina w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Błądzonka. Stary piec węglowy został zastąpiony kotłem ekologicznym wyposażonym w automatyczny podajnik na ekogroszek i regulacją temperatury (brak sieci gazowej).  Koszt prac w obiekcie OSP wyniósł 14.500 zł brutto, z czego 7.000 zł zostało pozyskanych w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2012. Pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy.
  3. W roku 2012 w filii Szkoły Podstawowej nr 2 na Błądzące, został przeprowadzony gruntowny remont i przebudowa pomieszczenia kotłowni wraz z wymianą pieca centralnego ogrzewania. Zakupiony i zamontowany został nowy ekologiczny piec o mocy 75 KW  automatycznie sterowany, opalany ekogroszkiem (brak sieci gazowej). Oprócz gwarantowanej przez producenta wysokiej efektywności, zastosowanie tego rodzaju kotła umożliwi zmniejszenie kosztów obsługi. Łączne koszty przebudowy kotłowni i wymiany urządzeń wynoszą 41.854,44 zł brutto i został w całości pokryty z budżetu Gminy Sucha Beskidzka.
  4. We wrześniu 2009 roku wykonane zostały prace związane z termomodernizacją budynku Filii Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Błądzonka. Zakres prac obejmował ocieplenie ścian styropianem z wykonaniem cienkowarstwowego tynku akrylowego. Koszt inwestycji wyniósł  117.000 zł brutto, z czego 82.600 zł. to środki pochodzące z preferencyjnej pożyczki uzyskanej w WFOŚiGW w Krakowie.