O projekcie

Sektor produkcji zielonej energii zalicza się zazwyczaj do gospodarki niskoemisyjnej, a ta z kolei jest jednym z ważniejszych składników tzw. zielonej gospodarki, czyli modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym szczególną uwagę zwraca się na kwestie ochrony środowiska, a globalnie na kwestie związane z ochroną klimatu. W tym kontekście produkcja i wykorzystanie zielonej energii stały się kluczowymi, wspieranymi przez rządy, samorządy i promowanymi przez wiele grup społecznych, konsumenckich i środowisk gospodarczych – elementami realizacji celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Jednym z czystych odnawialnych źródeł energii jest promieniowanie słoneczne.

Władze Gminy Sucha Beskidzka zdają sobie sprawę z konieczności dbania o środowisko naturalne. Przejawem tej troski są podejmowane działania, których celem jest ochrona środowiska naturalnego przez m.in. zmniejszenie niskiej emisji, zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw konwencjonalnych podczas produkcji CWU oraz podnoszenie efektywności energetycznej w obiektach publicznych (minimalizowanie zużycia energii). Analizowany projekt jest jednym z przykładów tej działalności.

Projekt składa się z części o charakterze inwestycyjnym, a mianowicie:

  Budynek Szkoły Podstawowej nr 1  i Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej
a Ocieplenie przegród budynku - ściany przylegające do gruntu
b Ocieplenie przegród budynku - ściany zewnętrzne przyziemia
a Ocieplenie przegród budynku - stropodach sali gimnastycznej
b Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.)
a Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne
  Budynek Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej
a Ocieplenie przegród budynku - strop nad ostatnią kondygnacją
b Modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej
  Budynek Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej
a Ocieplenie przegród budynku - ściany przylegające do gruntu
b Ocieplenie przegród budynku - ściany zewnętrzne przyziemia
c Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne
  Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej
a Ocieplenie przegród budynku - ściany przylegające do gruntu
b Ocieplenie przegród budynku - ściany zewnętrzne
c Ocieplenie przegród budynku - stropodach
d Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.)
e Instalacje kotłów na paliwa inne niż biomasa lub biogaz
f Wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne
g Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne
  Budynek Filli Szkoły Podstawowej nr 2
a Ocieplenie przegród budynku - strop ostatniej kondygnacji
b Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.)

 

Ponadto projekt obejmuje zadania dotyczące:

  1. Inspektor nadzoru
  2. Promocja projektu

Omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obiektach będących własnością Gminy Sucha Beskidzka:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1  i Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej
  2. Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
  3. Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej
  4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchej Beskidzkiej
  5. Filia Szkoły Podstawowej nr 2

Sucha Beskidzka posiada duży potencjał do rozwoju gospodarczego i wzmocnienia swojego oddziaływania jako miejsca koncentracji działalności gospodarczej w powiecie i regionie. Sucha Beskidzka odgrywa rolę centrum administracyjnego, gospodarczego i handlowego dla regionu babiogórskiego. Jest miastem zrównoważonego rozwoju, otwarte na nowe idee i międzynarodową współpracę. Miasto ze względu na dogodne położenie geograficzne i dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne. Stanowi ono ważny węzeł komunikacyjny o znaczeniu regionalnym, gdyż na jego obszarze krzyżują się trasy komunikacji kolejowej i drogowej. Korzystne położenie geograficzne daje gminie duże szanse na dalszy rozwój turystyki, która jest istotnym elementem lokalnej gospodarki. Ponadto miasto staje się coraz ważniejszym ośrodkiem edukacyjnym o znaczeniu ponadregionalnym.

Potencjał gminy wynikający z jej położenia geograficznego, środowiska naturalnego i funkcji lokalnego centrum administracyjnego, gospodarczego i handlowego powinien zostać wykorzystany w celu budowania siły lokalnej gospodarki. W tym celu konieczne są intensywne działania infrastrukturalne tworzące odpowiednie warunki do zrównoważonego rozwoju, w tym przedsięwzięcia zmierzające do ochrony środowiska naturalnego m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenie efektywności energetycznej obecnie stosowanych technologii.